Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/prakti1q/public_html/wp-content/themes/janseelen/page.php on line 20

Trauma behandeling

Psychotrauma

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. De ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode hebben de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de  therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Wat is traumaverwerking en EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde  behandelmethode die erop is gericht herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen, die aanleiding geven tot psychische klachten, te verzwakken (te ‘desensitiseren’). EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut).

Hoe gaat EMDR in z’n werk?

Ik zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Ik zal vragen de aandacht op mijn hand/vingers te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal  dan vragen wat er in gedachten/beleving en emoties naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De aangeboden sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?

Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Wanneer EMDR?

EMDR bij verwerkingsproblemen na enkelvoudige traumatisering :
Auto ongeval, mishandeling , geweld, emotioneel/seksueel misbruik, ongeval, verwonding of ziekte, brand,  overval, verkrachting of aanranding,  verlies van een baan, natuurramp,  diagnose van een ernstige ziekte, getuige van geweld,  verlies van een geliefde, pesten

EMDR bij meervoudige en langdurige traumatisering
Soms is er sprake van een veelheid aan psychische klachten, waaronder angst- en stemmingsproblematiek, eetstoornissen, relatieproblemen en verslavingsproblematiek. Uit de voorgeschiedenis blijkt emotionele of pedagogische verwaarlozing in de jeugd of een verleden met seksueel misbruik of veelvuldig pesten.

Soorten klachten die iemand kan hebben na het hebben meegemaakt van een schokkende ervaring

 •  Herbelevingen van de ervaring
 •  Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
 •  Stress
 •  Schaamte of schuldgevoel
 •  Slecht humeur
 •  Somberheid
 •  Zorgen maken
 •  Angsten
 •  Negatief zelfbeeld
 •  Paniek
 •  Slaapproblemen
 •  Relatieproblemen
 •  Onverklaarbare lichamelijke klachten

EMDR en Systeemtherapie

Tijdens de behandeling wordt ingegaan op de bruikbaarheid van systeemtherapie en EMDR bij:

 • geweldstrauma’s: van ouder naar kind, van partner naar partner, van kind naar ouder;
 • seksueel misbruik;
 • peer trauma’s (waaronder pesten);
 • migratietrauma’s;
 • arbeidsproblematiek (waaronder ook pesten)